​Буряад уласта Пурбо Дамирановай дуунуудай согсолбори хэблэгдээ

2019 оной һүүл багта хүгжэм найруулагша Пурбо Дамирановай «Моя Бурятия. Минии Буряад орон» гэһэн ном нара хараа.
107

 «Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн Буряад уласай гүрэнэй программа бэелүүлгын хэмжээндэ, соёлой яаманай дэмжэлгээр ном хэблэгдээ гээд тэмдэглэлтэй.

«Моя Бурятия. Минии Буряад орон» гэһэн ном хадаа хүгжэм найруулагша Пурбо Дамирановай дуунуудай түрүүшын номой хоёрдохи том болоно. Энэ номой түрүүшынгээ том Пурбо Дамиранов эсэгэдээ Найдан Дамирановта зорюулаа.

Дуунуудай согсолборидо хүгжэм найруулагшын мэдээжэ дуунуудһаа гадуур, шэнэшье дуунууд оруулагданхай.

-Минии эсэгэ Найдан Бадмацыренович Дамирановай дурасхаалда зорюулагдаһан хэмжээ ябуулга эмхидхэлгэдэ, фильм буулгахада, хүшөө нээлгэдэ туһа хүргэһэн хүнүүдтэ баяр хүргэнэб. Дурсалгануудаараа хубаалдаһан хүнүүдтэ баһал баяр хүргэнэб. Энэ ном уншаха, дуунуудые дуулаха хүнүүд олдохо гэжэ найданаб, - гэжэ Пурбо Дамиранов хэлэбэ.

Читайте также