Эржена Дамбиева: Дуугаа арад зондоо зорюулан

«Нюдэнэй галхан» - хүгж. Найдан Дамирановай, үгэнь Владимир Лубсановай, Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан гүйсэдхэнэ.
Улас түрын мэдээсэлэй түб
253

Читайте также