Уран найруулагшын дипломоо абаба...  

Виктор Жалсанов Москва хотын Борис Щукинэй нэрэмжэтэ театрай дээдэ һургуулиин уран найруулгын факультет дүүргэбэ. Росси гүрэн дотор суута уран найруулагша, театрай ажаябуулагша, багша Юрий Погребничкогой  курсые түгэсхэбэ гээд һануулая.

 
Намжилма Цыденова, уран зохёолой таһагай мэргэжэлтэн
452

  Буурал түүхэтэ, булган малгайта буряад арадайнгаа соёл урлалай һайханиие бүхэдэлхэйгээр суурхуулжа, олон тоото Европын, Азиин арадуудай һонорто буряад үльгэр дуугаа дэлгээһэн Виктор Жалсанов хадаа дүрбэн тээшээ тэгшэ бэлиг абьяастай гэжэ олон зон мэдэнэ. Буряад драмын зүжэгшэн, дуушан, хүгжэмшэн, киногой актер, мүнөө дүүрэн эрхэтэй уран найруулагша болоһон Виктортай хөөрэлдөө эмхидхэбэбди.

- Виктор Бальжинимаевич, Борис Щукинэй нэрэмжэтэ дээдэ һургуулиин дипломтой болоһон ушараартнай халуунаар амаршалнабди. Энэ һургуулиин саарһа дансатай түрүүшын уран найруулагша болоһондотнай омогорхонобди. Яагаад энэ hургуулида ороhоноо хөөрэжэ үгыт.

- 2015 ондо Буряад драмын театрай тэрэ үедэ уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ байһан Эржена Жамбалова тус һургуулиин ректор Евгений Князевтай буряад студи байгуулха тухай хэлсээ баталжа, зүжэгшэ болохо хүүгэдтэеэ өөрын уран найруулагшые һургагты гэһэн дурадхалаарнь, намайе тус һургуулида театрнай эльгээгээ.

- Олон зон һураа гүт?

 - Манай курс гэжэ ехэ байгаа. Росси гүрэнэй элдэб нютаг уласһаа театрта хүдэлжэ байһан олон уран найруулагшанар, зүжэгшэд гээд һураабди. Мастернай Юрий Николаевич Погребничко гэжэ ехэ элитэ, дүй дүршэлтэй багша. Энэ мастерай курсые үни удаан хүлеэһэн олон зон урматай һуража гараба.

 - Түгэсхэлэй сагтнай энэ халдабарита үбшэнтэй дайралдажа, шалгалтануудаа онлайн аргаар бариха баатай болоо гүт?

- Тиигээ, июнь һара соо теоретическэ шалгалтануудаа баряабди, энэмнай олон сэдэбүүдһээ хамтарһан шалгалта байгаа: гадаадын театрай, ород театрай түүхэнүүд, урлалай түүхэ гэхэ мэтэһээ эхилээд, элдэб асуудалнуудтай шалгалта болоо. Июлиин 20-й үдэр уран найруулгынгаа шалгалта комиссиин урда барижа, «Наян Наваа» гэһэн дипломно зүжэгээ аршалааб. Энэ зүжэгэйнгээ видеобуулгабари эльгээһэн байгааб. Тэрэниие Юрий Погребничко багша ба уран найруулгын факультедэймнай декан Михаил Борисов гээд хаража, шүүмжэлэл- рецензиеэ хэлээ. 

- Шалгалта абажа байһан комиссиин бүридэл соо ехэ ехэ зиндаатай театрай ажаябуулагшанар, багшанар байба, тэдэнэй дунда Римас Туминас, Евгений Вахтанговай нэрэмжэтэ академическэ театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ...   

 - Комиссин дарга Морозов Борис Афанасьевич байгаа, манай дээдэ һургуулиин багша, зүжэгшэн, Россин сэрэгэй академическэ театрай гол уран найруулагшаар хүдэлдэг хүн. Комисси соо теэд Римас Владимирович Туминас, манай декан Михаил Борисович Борисов, режиссура зааһан багшанарнай Юрий Николаевич Погребничко, Андрей Юрьевич Левицкий, Алексей Витальевич Курганов, профессорнууд Сергей Иванович Яшин, Александр Михайлович Вилькин, Вячеслав Владленович Терещенко  гээд ороо.

-  Энэ театрай дээдэ һургуулиин режиссернуудые бэлдэдэг факультет хадаа нёдондо жэл 60 жэлэйнгээ ойн баярые тэмдэглээ һэн, һургуули тухайгаа хамта дээрэнь хөөрэжэ үгыт. 

- Энэ һургуулимнай 106 жэлэй саана байгуулагдаһан, ехэ алдарта түүхэтэй ба баян намтартай театрай һургуули. Евгений Вахтанговай нэрэмжэтэ театрай дэргэдэ ородог. Олон  Багшанарнай энэ һургуули дүүргэһэн. Тиигээд өөhэдынгөө багшанарhаа hураhанаа, мэдэhэн юумэеэ саашань үргэлжэлүүлдэг габьяатай. Өөрын һуралсалай театр гээд байха, тэндэ бүхы зүжэгүүд табигдадаг.

 - Зүжэгэй уран найруулгын, зохёон табилгын нюусануудые шудалжа байхадаа, ямар бэрхэшээлнүүдтэй уулзаабта? Танай зүжэгшэн мэргэжэлтнай, дүй дүршэлтнай туһалаа гээшэ гү?

 - Зүжэгшэнэй hургуули найруулагшада байха ёhотой гэжэ багшанарнай  хэлэдэг. Тиигээд энэ заочно (эшэнээн) hургуулида ороходоо, артистада һураһан ба һүүлдэнь театрта хүдэлһэн дүршэлни тон хэрэгтэй байгаа. Сессидээ ошоходоо, богони саг зуура олон юумэ үрдихэ баатай болохоштаа. Аргагүй һонин, бэрхэ, сэсэн багшанарайнгаа үгыень шагнажа, ухаан сэдьхэлдээ шэнгээхэ гэжэ оролдохош.

 - Ондоо үндэһэтэнэй театрнуудһаа уран найруулагшанар һураа гү?

- Үгы. Үндэhэтэнэй театрнуудта нэгэ-хоёр зүжэг табиһан уран найруулагшанар дайралдаа.

 -  Энэ мүнөө ерэһэн щукинска студиие түгэсхэгшэ залуушуулаар танил гүт?

 - Танил. Энэ hургуулида орожо, набор боложо байхадань харааб. Институдайнгаа һуралсалай театрай тайзан дээрэ зарим шалгалтануудаа барижа байхыень харадаг hэм.

 - Мүнөө ямар түсэбүүдтэй байнабта?

- Жэл бүхэн заншалта болоһон, үхибүүдтэ зорюулагдаһан жэнэ жэлэйнгээ зүжэгэй бэлдэлгэдэ орохомнай. Саашаа иигээд лэ түрэл театрайнгаа ажабайдалда хам оролсон хүдэлхэб.

 - Танай таһагай декан Михаил Борисовай хэлэһээр: - манай һургуулиие түгэсхэһэн уран найруулагшанар Росси гүрэнэй үргэн дэбисхэрэй алиш буландань ехэ амжалта түгэс хүдэлдэг, ород психологическа театрай заншал маягые алдангүй, зүжэгүүд соогоо хурса, мүнөө сагай бэрхэшээлнүүдые бодхоон табижа, үрэ дүнтэйгөөр хүдэлхыень хүсэнэб. Эдэ үгэнүүдтэнь хамтаралсан, бүхэдэлхэйн театрай эгээл урагшатай юумыень, тон һонин дүй дүршэлыень ажалдаа таарамаар нэбтэрүүлэн, үндэр амжалтануудые туйлан хүдэлхыетнай бүхы театрайнгаа ажалшадай зүгhөө хүсэнэб.

Читайте также