Чойдаг-Дагба Бадмажапов тухай эдир репортёр

Геше Чойдаг-Дагба Бадмажапов тухай Захааминай аймагай Санагын һургуулиин һурагша Цыденова Виктория хөөрэбэ.
Улас түрын мэдээсэлэй түб
168

Хяагтын аймагпй Баян-Булаг нютагы Сергей Дулмажапович Раднатаров, Марина Сосоржаповна Очирова хоёрты Цыденова Виктория хөөрэлдэбэ.

Дамжуулгануудые эндэ шагнахада болохо. https://buryad.fm/broadcast/5653/
https://buryad.fm/broadcast/5654/

Чойдаг-Дагба Бадмажапов тухай

Бидэ, «Буряадай үзэмжэтэй газарнууд эдир репортёрнуудай нюдөөр» гэһэн түсэлөөр Хяагтын аймагаар намарай дулаахан нарата үдэрнүүдтэ аяншалга хээбди. Геше һаарамба Чойдаг-Дагба Бадмажаповай ажаябуулгатай дүтөөр танилсаха хүсэлни дүүрэбэ.

Геше һаарамба Чойдаг-Дагба Бадмажапов – Буряадай Агууехэ эрдэмтэн, лама, түбэд толи бүтээһэн абьяас бэлигтэй хүнүүдэй нэгэн.
Агууехэ эрдэмтэнэй эгээ түрүүн хүлөө шоройдоһон нютаг – Хяагтын аймагай Баян-Булаг нютаг болоно. Арюун тунгалаг агаартай, булаг аршаанаар элбэг Баян-Булаг нютаг ерээд байхадаа, ойрхи хамаатан болохо Сергей Дулмажапович Раднатаровтай, мүн лэ түрэлэйнь болохо Марина Сосоржаповна Раднаеватай уулзажа зугаалдабаб.

Чойдаг багша 1946 ондо түрүүшын түбэд тайлбари толи бүтээгээ, мүнөөшье болотор тус толи эрдэмтэд, лама санаартан хэрэглэдэг юм. Чойдаг-Дагба Бадмажапов дэлхэйдэ мэдээжэ монголшо эрдэмтэдэй нэгэн, монгол туургата арадуудай омогорхол болоно гээшэ. Дурасхаалынь мүнхэлжэ, түрэл гаралнуудынь Бүм хадада, тоонто газарайнь хажуудахана гоё гэгшын субарга бодхооһон байна. Энэ субаргада мүргөөбди. Досоонь дэлгэгдэһэн гэрэл зурагуудынь анхаржа хараабди. Агууехэ эрдэмтэнэй эсэгэ Бадмажапов Мухор – 1925 он болотор Балдан- Брейбун дасанай лама байһан, Чойдаг ламын болон Сонгоол дасанай Лубсан-Гэбшэ ламын багша, заабаришан байһан юм гэжэ Сергей Дулмажапович хөөрэжэ үгөө. Субарга барижа дүүргээд, гэшхүүрыень табихаяа газарынь малтажа байхадаа, Сергей Раднатаров үйһөөр орёолгоотой шабараар бүтээһэн бүмбэ олоо. Бүмбэ соонь 1700 оной мүнгэн, шэб шэнэхэн һамарһаа эхилээд лэ бүмбэ соо юун ородог бэ хуу тэрэ ёһоороо байгаа гэжэ омогорхон хөөрөө. Олдоһон бүмбэ хаража, түүхэтэйнь танилсаабди. Чойдаг-Дагба Бадмажаповай Норжомо дүү басаганайнь хүбүүн Гомбын Цэрэнжабай бүлэһөө бэлэг болгон бариһан түбэд хэлэн дээрэ бэшээтэй номһоонь адис хүртэжэ, удхатай зугаа дэлгээбди.

Чойдаг-Дагба Бадмажапов буряад хүнэй нэрэ түрые дээрэ үргэжэ ябаһан хүн байгаа. Түрүүшын түбэд хэлэнэй тайлбари толи бүтээһэн гайхамшаг ехэ абьяас бэлигтэй хүн гээшэ гэжэ мэдэбэбди.

Иимэ сэнтэй, һонин, удхатай зугаа дэлгэһэн Сергей Дулмажаповичта, Марина Сосоржаповнада халуун баярые хүргэнэб.

Читайте также