«Байгал» театрай онлайн-тоглолто мүнөө 20.00 сагта үнгэрхэ

Сентябриин 27-до ээлжээтэ 79-дэхи хаһаяа онлайн хэмжээндэ нээхэ түсэб техническэ бэрхэшээлнүүдһээ бэелүүлэгдээгүй.
120

Тэрээнһээ боложо, тэрэл тоглолтосентябрь һарын 28-да үдэшын 20.00 сагта театрай YouTube канал https://www.youtube.com/c/TheatreBaikal дээрэ хараха аргатайт.

Театрай зохёохы бүлгэм хүндэтэ харагшадтаа һайхан концерт наада бэлдэбэ гэжэ һануулая. Концерт бэлдэлгэ аргагүй һайхан байгаалитай газарта үнгэргэгдэжэ, видеобуулгабари хэгдээд, тэрэнь олоной сэгнэлтэдэ дурадхагдаха болоно.

Муухай үбшэнэй ехээр һүжэрһэн шалтагһаа орёошог байдалай хаа хаанагүй тогтоод байхада, театрай өөрын  YouTube канал дээрэ концерт дамжуулагдаха.  Иимэ арга боломжоор бидэнэр хүндэтэ харагшадтаяа уулзахадаа бүри баяртай байнабди», - гээд «Байгал» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Жаргал Жалсанов хэлэнэ.

Читайте также