Мэдээжэ совет мультфильм буряадаар

Олоной дура буляаһан «Волк и теленок – Шоно ба тугал» гэһэн хүүхэлдэйн кино 1984 ондо гараһан байна.
957

Үбэр-Байгалай хизаарай буряад соёл хүгжөөлтын түб «Волк и телёнок - Шоно ба тугал» эдир харагшадтаа буряадшалба. Оршуулгынь Солбон Жамбалов гүйсэбэ. Энээн тухай Буряадай оперна дуушан Билигма Ринчинова мэдээсэбэ.

«Хүндэтэ үхибүүд, аба эжынэр, нагаса аба эжынэр ба хүгшэн аба эжынэр! Агын тойрогой «Үбэр Байгалай хизаараар Буряад соёл хүгжөөлтын түб» үхибүүдтэ энэ мультфильм буряад хэлэн дээрэ оршуулhaн байна», - гэһэн хандалга тэрэ Фэйсбук хуудаһан дээрээ табиба.

Шоно тугал хоёрой хоорондо дулаахан, энхэргэн хандаса тогтонижоһон тухай һонирхолтой мультфильм багахан үхибүүдтэеэ анхаран харахыетнай урия!

Читайте также