​Буряад Уласта «Уран хэлэтэнэй урилдаан» соносхогдобо

Хэмжээ ябуулгада наһанай, ажаһуудаг газарай талаар ямаршье хизаарлалтагүй, тиихэдэ буряад хэлэ мэдэхэ ямаршье яһатан хабаадаха аргатай.
184

Байгша ондо хэмжээ ябуулга эмхидхэгшэд мүрысөөнэй номинацинуудые нэмээ. 7 наһа хүрэтэр үхибүүд «Тоолуурнууд» («Считалки») гэһэн һалбарида хаба шадалаа туршаха. 17 наһа хүрэтэр үхибүүд «Оньһон ба хошоо үгэнүүд» («Пословицы, поговорки») номинацида хабаадаха юм. «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания») гэһэн номинаци наһанай 4 бүлэгтэ хубаарилагдаа, эндэ хүн бүхэн оролсохо аргатай.

«Жороо-челлендж» болон «Таабари-баттл» гэһэн номинацинуудта эгээл шанга тулалдаанууд хүлеэгдэнэ.

«Уран хэлэтэнэй урилдаан» Сагаан һарын үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ. Хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэбэл, хабаадагшын буулгабари Instagram холбоондо #уранхэлэтэнэйурилдаан2021 гэһэн хэштег табижа, эмхидхэгшэ @rcnt_tvorchestvo хуудаһа заажа толилхо хэрэгтэй.

Жороо-челлендж, таабари-баттл номинацинуудта хабаадаха гэбэл, Instagram холбоондо #жороочеллендж гү, али #таабарибаттл гэһэн хэштег табижа, эмхидхэгшэ @rcnt_tvorchestvo хуудаһа заажа, буулгабари толилхо хэрэгтэй

Мүрысөөндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэ kddrсnt@mail.ru гэһэн сахим хаяагаар «Уран хэлэтэнэй урилдаан» гэжэ тэмдэглэжэ, эльгээхэ хэрэгтэй. 2021 оной февралиин 15 болотор мэдүүлгэнүүд оруулагдаха. 89516299196 гэһэн утаһаар холбоо барижа болохо.

Тодорхой мэдээсэл байкалфолк.рф сайтда мүрысөөнэй гуримда харахаар.

Читайте также