Хүүгэдэй номой сангай һүлдэ тэмдэг шэлэгдэхэ

2021 ондо Бабасан Абидуевай нэрэмжэтэ Буряад Уласай хүүгэдэй номой сангай байгуулагдаһаар 60 жэл гүйсэхэнь.
277

 Мүнөө  тус номой сан Хүүгэдэй уншалгын түб гэжэ нэрлэгдэнхэй. Тиин энэ дэмбэрэлтэ ойн баярта зорюулагдан, уншалгын түбэй һүлдэ тэмдэг – эгээл зохид зурагай «Тэхэ Бабана» гэжэ нэрлэгдэһэн харалган соносхогдобо. Тэхэ Бабана уран зохёолшо Бабасан Абидуевай бэшэһэн онтохоной гол герой болоно гээд һануулая. 2009 ондо Буряад Уласай Соёлой яаманай дэмжэлгээр Хүүгэдэй номой санда Буряадай совет литературын үндэһэ табигшадай нэгэн, илангаяа хүүгэдтэ зорюулжа, олон онтохо, зохёол бэшэгшэ Бабасан Абидуевай нэрэ олгуулагдаһан юм.

Харалганда хабаадагшад наһанай гурбан бүлгэмөөр хубаагдажа, тус тустань шангай гурбан һуури гаргагдаха. Нэгэдэхи бүлгэмдэ  найматайһаа эхилээд, 11 наһа хүрэтэр үхибүүд хабаадаха. Хоёрдохи бүлгэмдэ арбан хоёр наһанһаа эхилээд, 16 наһатай эдир зураашад, гурбадахи бүлэгтэ арбан зургаатайһаа эхилээд, 21 наһатай залуушуул хабаадаха болоно.

Тэхэ Бабанын дүрэ ехэ зохидоор зураглагдаһан байха ёһотой. Заншалта буряад хубсаһатай, зөөлэн абари зантай, зохид шарайтай байха гээд, гол эрилтэнүүд тодорхойлогдоно.

Харалган тухай мэдээсэл https://baikalib.ru/ интернет хаягта табигданхай. Байгша оной январиин 25-һаа мартын 15 болотор харалган үнгэргэгдэхэ болзортой.

 Улаан-Үдэ хото, Илалтын проспект, 5, Бабасан Абидуевай нэрэмжэтэ номой сан, Хүүгэдэй уншалгын түб – хаягаар зурагуудые асаржа үгэхэдэ, хэлхеэ холбооной аргаар эльгээхэдэ болохо. Үгышье һаа deti@baikalib.ru –электронно хаягаар зурагуудаа скан-аргаар буулгаад, эльгээхэ аргатайт.

Читайте также