Соёлой һалбариин эрхим мэргэжэлтэд тодороо

Улаан-Үдэ хотодо Буряад Уласай соёлой яаманай коллегиин үргэдхэмэл зүблөөн болобо. Шухала асуудалнуудаар хөөрэлдөөн болохоһоо гадна, соёлой һалбариин эрхим хүдэлмэрилэгшэдтэ гүрэнэй шагналгууд барюулагдаа.
92

«Буряад Уласайнгаа урда аша габьяатай байһанай түлөө» гэһэн медальда Батор Цыденович Цыбенов хүртэбэ. Батор Цыбенов табяад жэлэй туршада Буряадай Радиогой дикторээр хүдэлжэ, олондо мэдээжэ, «Баян талын аялга» дамжуулга хүтэлбэрилөө юм. 

«Буряад Уласай габьяата зурааша» гэһэн үндэр нэрэ зэргэ Василий Леонидович Богомазовта, Евгений Анатольевич Болсобоев гэгшэдтэ олгуулагдаба.  Василий Леонидович хадаа Буряадай мэдээжэ зохёолшодой номуудые уран гоё зурагуудаар шэмэглэдэг, станкова графика, аквареляар зурадаг. Евгений Анатольевич Ород Уласай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, нэгэтэ бэшэ Уласай, регионуудай, уласхоорондын урилдаануудта үндэр амжалта туйлаһан габьяатай.

«2020 оной соёлой түрүү» гэһэн нэрэдэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй балетмейстер Татьяна Михайловна Муруева, Хүүхэлдэйн театрай захирал Баирма Гуродагбаевна Дашидоржиева, Ород драмын театрай зүжэгшэн Лиана Константиновна Щетилова, Тарбагатайн аймагай соёлой управлениин дарга Максим Валентинович Золотарев, Үндэһэтэнэй музейн мэргэжэлтэн Дмитрий Александрович Фролов, Улаан-Үдэ хотын номой сангай хүдэлмэрилэгшэ Анна Николаевна Калашникова,  Яруунын Нарһатын музейн захирал Жаргалма Цырендоржиевна Цыренова, дизайнер Надежда Панфиловна Абзаева гэгшэд хүртэжэ, халуун амаршалгануудые тогтоожо абаа.

Читайте также