Захааминай аймагай номой санда Буряадай ирагуу найрагша Мэлс Самбуевай нэрэ олгогдоо

Энээн тухай Захааминай аймагай һунгамалнуудай зүблөөн дээрэ шиидхэбэри абтаһан байна.
Булат Бадмаев, Буряад Үнэн
223

Мэлс Самбуевай зохёохы ажалайнь дүн боложо, шүлэгүүдэй 10 гаран суглуулбаринууд барлагдаһан юм. Тэрэ бүри 1969 ондо «Тайгын саһан», «Таймыр» гэһэн шүлэгэй суглуулбаринуудые мүндэлүүлһэн байжа, тэрэл жэлдээ залуу уран бэшээшэдэй Бүхэсоюзна IV хуралдаанда оролсоһон бэлэй. Тэрэ суглаанай дүнгөөр СССР-эй уран зохёолшодой холбооной гэшүүн болоһон байна.

Тэрэнэй уран гуурһан дороһоо мүндэлһэн олонхон дуунуудые мүнөө бидэ хангюурдажал ябадагбди. «Эжын түрэһэн газарта» гэжэ уянгата дууень шагнажа, улаахан зүрхэнэйнгөө хүбшэргэй хүдэлгөөгүй хүн үгыл ёһотой.

Читайте также