Буряадай хүдөөгэй соёлой байшан болон эрхим мэргэжэлтэд элирүүлэгдэхэнь

Буряадай Уласай хүдөө һууринда соёлой һалбарида ажаллажа байһан түрүү мэргэжэлтэдые болон эрхим соёлой байшан элирүүлхэ урилдаан эхилбэ.
Буряад Үнэн
253

Үнгэрһэн 2021 ондо аша үрэтэйгөөр ажаллаһан эмхинүүд, бэелүүлэгдэһэн элдэб һонин түсэлнүүд тус урилдаанда оролсохо.

Арадайнгаа ёһо заншал сахиха, мүн хүгжөөхэ хэрэгтэ онсо нүлөө үзүүлһэн түсэлнүүд, ургажа ябаһан хүүгэдые тэдээндэ һурган хүмүүжүүлһэн багшанарай ажалнууд сэгнэгдэхэ юм. Урилдаанада оролсохо дуратай байһан мэргэжэлтэн энэ һалбарида һүүлэй 3 жэлэй туршада таһалгаряагүй ажаллаһан байха ёһотой. Илажа гараһан эрхим соёлой байшанда 106,38 мянган түхэригэй, харин эрхим мэргэжэлтэндэ 53,19 мянган түхэригэй шан барюулагдаха.

Январиин 26 болотор Буряад Уласай соёлой яаманай соёлой болон арадай аман зохёолой таһагта хандажа, мэдүүлгэнүүдээ урилдаанда эльгээхэдэ болоно. Удаадахи утаһануудаар хонходожо, тодорхой мэдээсэл абаха аргатайт.

21-74-04 – Миронова Самбила Викторовна

21-35-17 – Жимбеева Эржена Александровна

 

Читайте также