Лодон Линховоинай 120 жэлэй ойдо

Линховоин Дарима - Оперно театрай концертмейстер, Янжима Базарон, Бутит Жалсанова - Гүрэнэй архивай захирал, Валентина Цыденова (Оронго нютаг).
Буряад ФМ
217

Читайте также