«Энхэ-Булад баатар» оперо түрүүшынхиеэ ехэ театрай филиалай тайзан дээрэ харуулагдаһан

Энээн тухай Буряадай оперо болон баледэй театрай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ
Буряад Үнэн
310

Суута зүжэг февраль һараһаа харагшадай һонорто дахинаа дэлгэгдэжэ эхилхэнь. Буряадай мэргэжэлтэ урлалай түрүүшын бүтээл болохо «Энхэ-Булад баатар» оперо буряад арадай соёлой нөөсэ баялигай зэндэмэни гэжэ тоологдодог юм. Энэ удаа тэрэниие Олег Юмов найруулан табяа. Тус зүжэг Шоно-Баатар тухай үльгэрэй удхаар Намжил Балданогой зохёоһон либреттэ дээрэ үндэһэлнэ.    

«Энхэ-Булад баатар» оперо 2011 ондо Буряадай соёлой яаманай захилаар шэнээр табигдаа һэн. Тиихэдэ театрта ехэ заһабарилга хэгдээд, һаял нээгдэһэн байгаа. Найруулагша Олег Юмов, уран зураашан Мария Вольская, Ородой Холбоото Уласай арадай зүжэгшэн Дарима Линховоин, дирижёр Валерий Волчанецкий гэгшэд «Энхэ-Булад баатар» оперо шэнээр һэргээн табиһан юм.      

1940 оной октябриин 20-до СССР-эй Ехэ театрай филиалай тайзан дээрэ анха түрүүшынхиеэ харуулагдаһан. Эгээл энэ зүжэгөөр Москва хотодо Буряад-Монголой урлалай I декада нээгдээ һэн.  

I декадада туйлагдаһан амжалта аргагүй үндэрөөр сэгнэгдээ бэлэй. СССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй Зарлигаар Буряадай театр Ленинэй орденоор шагнагдаа. Мүн ахамад найруулагшань Гомбо Цыдынжапов СССР-эй арадай артистын нэрэ зэргэдэ хүртөө.   

«Энхэ-Булад баатар» оперын хүгжэм Свердовскын композитор Маркиан Фролов зохёогоо һэн. Харин либреттыень Шоно-Баатар тухай үльгэрэй үндэһөөр Буряадай драматург, зүжэгшэн, найруулагша Намжил Балдано бүтээгээ. Декадын бүхы программын уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ байһан Иосиф Туманов оперо найруулан табиһан байна, балетмейстерынь Игорь Моисеев байгаа.  

Читайте также