Хоёр долоон хоногой хорюулай үедэ хаагдаһан Иштван Оросой үзэсхэлэн июлиин 16-да дахинаа нээгдээд, августын 15 болотор ажалаа ябуулха болоо.
1966 ондо Улаан-Үдэ руу ябаха болоходомни, абамни хэлээ һэн: “Уран зохёолшо Даширабдан Батожабай мяха шуһаараа манай Хожогортоной хүн гээшэ - ши тэдээнэйдэ ошоорой”.
Буряадай арадай дуунуудай тусхай ном Усть-Ордын тойрогой байгуулагдаһаар 85 жэлэй ойдо зорюулагдан хэблэгдэхээр хараалагданхай.
Показать еще